Condicions generals

Gràfiques Mas Almirall S.L
C/ Sicilia 141 Barcelona 08013
B65327058

1. LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre Gràfiques Mas Almirall SL (en endavant, "GRÀFIC CENTER") i els tercers (en endavant, "usuaris") que es donin d'alta com a usuaris i/o adquireixin productes a través del lloc web oficial a Espanya de GRÀFIC CENTRE (http://www.graficcentre.com.)

2. OBLIGACIONS DE L'USUARI

2.1 L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la graficcentre.com, a adquirir els Productes i a utilitzar cadascun dels serveis de graficcentre.com de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquestes Condicions Generals, i haurà així mateix abstenir d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de graficcentre.com per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de la graficcentre.com seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.
2.2 La comanda efectuat per l'Usuari recull totes les característiques tècniques del producte a fabricar (tipus de producte, mida, gramatge de el paper, tintes a utilitzar, ...), el nombre d'unitats, les dades de facturació i d'enviament, la forma de pagament escollida, el preu del producte. Amb la sol·licitud de la comanda, L'Usuari accepta plenament el seu contingut i es declara amb poder suficient per a efectuar-ho en el seu nom o al de la seva empresa; una vegada que li hagi estat notificat la comanda, GRÀFIC CENTRE remetrà a efectes informatius un justificant de recepció de la comanda a l'Usuari mitjançant correu electrònic en el qual constin totes les dades de la comanda que l'Usuari ha confeccionat, no constituint dit justificant de recepció una conformitat per part de GRÀFIC CENTRE a la fabricació; la conformitat de la comanda per part de GRÀFIC CENTRE es donarà una vegada que aquesta hagi revisat totes les dades incloses en ell, hagi comprovat que disposa correctament de tots els elements necessaris per a la posada en marxa del procés de producció, especialment l'arxiu de disseny , i que hagi acceptat la forma de pagament sol·licitada per l'Usuari. L'usuari pot modificar o anul·lar la seva comanda en tot moment abans que hagi estat confirmat per GRÀFIC CENTRE i una vegada que ja hagi estat confirmat sempre que aquest no hagi passat a producció enviant un correu electrònic info@graficcentre.com en què faci referència a el nombre de demanat. La modificació o anul·lació de la comanda requereix de l'acceptació per part de GRÀFIC CENTRE, que es donarà mitjançant correu electrònic de "Cancel·lació - Comanda cancel·lat".
Conjuntament amb l'ordre de la comanda o bé en un moment posterior, L'Usuari es compromet a posar a disposició GRÀFIC CENTRE mitjançant enviament a través del nostre web o enviament per mail a info@graficcentre.com, l'arxiu de disseny que contingui les dades d'impressió, complint aquest arxiu el format i les especificacions tècniques requerides per a la seva correcta impressió, com ara nivell de resolució de les imatges, color en CMYK, marges de seguretat, ... estant aquests requeriments continguts en l'apartat "preguntes freqüents" que l'Usuari declara conèixer. l'Usuari respon de la integritat i exactitud de les dades contingudes en el fitxer d'impressió transmès, i per tant deficiències en la qualitat o baixa resolució de les imatges carregades, errors de disseny introduïdes per l'Usuari durant el procés de creació, errors fotogràfics, tipogràfics, de puntuació o gramaticals, ... són aliens a GRÀFIC CENTRE i aquesta queda alliberada de qualsevol comprovació de desembre hos dades. En el cas que sigui GRÀFIC CENTRE qui es fa càrrec de l'arxiu de disseny del producte, segons encàrrec de l'Usuari expressat en la comanda i enviament per part d'aquest dels textos, logos, i fotografies necessàries, GRÀFIC CENTRE dissenyarà i lliurarà aquest arxiu a l'Usuari per a la seva revisió; la conformitat per part de l'Usuari de l'arxiu de disseny confeccionat per GRÀFIC CENTRE, suposarà l'acceptació del seu contingut en els mateixos termes relacionats anteriorment per al cas que sigui L'Usuari qui ens remet l'arxiu.

3. PRODUCTES I PREUS

3.1 GRÀFIC CENTRE es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la graficcentre.com. En particular, GRÀFIC CENTRE podrà en qualsevol moment afegir nous Productes als oferts o inclosos en la graficcentre.com, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, aquests nous Productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, GRÀFIC CENTRE es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen a graficcentre.com.
3.2 Els Productes inclosos en la graficcentre.com es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen a graficcentre.com.
3.3 PREUS: Els preus de venda oferts a la pàgina web per a cada producte indiquen el preu IVA inclòs ,. La confecció d'una ordre de comanda per part de l'Usuari incorpora l'IVA desglossat; els preus de les comandes confirmats per GRÀFIC CENTRE són vàlids durant 30 dies des de la data de comanda.
3.4 La confirmació de la comanda enviada per GRÀFIC CENTRE no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra.
3.5 En cas que la compra s'hagi fet per un consumidor final o una empresa s'estendrà la corresponent factura. En ambdós constarà el desglossament corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit si és aplicable i les despeses d'enviament.
3.6 El client sempre té dret a rebre la factura en paper de forma gratuïta, encara que si no manifesta el contrari en la seva comanda, entendrem que consenteix expressament en rebre-la per via electrònica (per e-mail). Aquest consentiment podrà ser revocat pel client en qualsevol moment, posant-se en contacte amb l'equip d'atenció a client, a través del apartat de contacte.

4. SERVEI D'ATENCIÓ A L'USUARI

4.1 Si vols parlar amb el nostre Servei d'Atenció al Client:
- Pots trucar-nos De dilluns a divendres a l'932653207. Horaris especials en temporada d'estiu o Nadal (consultar a pàg principal o google business)
- Pots enviar-nos un missatge a través del Formulari de Contacte i et respondrem en breu.
4.2 Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça info@graficcentre.com com o des del formulari que trobarà a l'apartat de Contacte/reclamacions.

5. SERVEI DE LLIURAMENT A DOMICILI

5.1 L'àmbit territorial de les vendes a través de graficcentre.com és exclusivament per territori espanyol de la Península i Illes Balears, per la qual cosa el servei de lliurament només serà per a aquest territori. Els Productes comprats a través de graficcentre.com s'enviaran a l'adreça de lliurament que l'Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini de fabricació i lliurament l'indicat en la fitxa de cada producte (TERMINI DE LLIURAMENT) en particular.
5.2 El servei de lliurament de GRÀFIC CENTRE es realitza a través de les Agències de Transports contractades per GRÀFIC CENTRE.
5.3 Informem que per motius logístics de la mateixa Agència de Transports, les lliurament pot demorar-se un dia més a les Balears i poblacions molt petites o allunyades de les principals ciutats.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

6.1 L'Usuari reconeix que tots els elements de graficcentre.com i de cada un dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia GRÀFIC CENTRE o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.
6.2 GRÀFIC CENTRE eximirà l'Usuari i als seus compradors de qualsevol reclamació per violació de drets d'autor, marques, patents o similars, quan sigui GRÀFIC CENTRE qui per encàrrec de l'Usuari hagi efectuat el disseny del producte.
L'Usuari és l'únic responsable per les violacions de drets de tercers, en particular drets d'autor, marca, patent o similars, quan sigui l'Usuari qui ens remet l'arxiu de disseny a l'ordenar-una comanda. L'Usuari declara que està en possessió dels drets de publicació i reproducció de la documentació lliurada. L'Usuari eximeix GRÀFIC CENTRE de qualsevol reclamació per part de tercers per la violació de drets en aquest sentit.
6.3 Tret que fos autoritzat per GRÀFIC CENTRE o si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, a menys que això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar , posar a disposició, o permetre l'accés a el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior. L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de GRÀFIC CENTRE únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través de els mateixos.
6.4 L'Usuari s'haurà d'abstenir d'eludir o manipular qualsevol dispositius tècnics establerts per GRÀFIC CENTRE o per tercers en graficcentre.com.

7. CONTRASENYES

GRÀFIC CENTRE facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal al lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà del Lloc Web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats a al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'Usuari es compromet a notificar a GRÀFIC CENTRE de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

8. LLEI APLICABLE I FUR

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili de l'usuari.

9. Dret de desistiment per a consumidors i usuaris

Té vostè dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per a exercir el dret de desistiment, deurà vostè notificar-nos: Gràfiques Mes Almirall SL (graficcentre.com), C/Sicília 141, 08013 Barcelona / info@graficcentre.com la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic).

Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per la seva part d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució d'aquests, segons quina condició es compleixi primer.

Deurà vostè retornar-nos o lliurar-nos directament els béns en C/Sicília 141 08013 Barcelona, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini”.

“Deurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns”;

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Excepcions al dret de desistiment

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

- El subministrament de béns el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.

- El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

- El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

- El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.